Zonering

Volgens ATEX richtlijn 1999/92/EG (ATEX 153), welke in de ARBO wet- en regelgeving is verankerd, is iedere werkgever die te maken heeft met explosiegevaarlijke omgevingen waar werknemers een potentieel risico lopen, verplicht om organisatorische maatregelen te treffen en deze vast te leggen in een zogenaamd Explosie Veiligheid Document (EVD).

 

Een onderdeel van dit EVD is de risico inventarisatie waarin de zone-indeling wordt bepaald en het inventariseren en documenteren van alle mogelijke, – zowel elektrische als niet-elektrische -, ontstekingsbronnen.

 

NEN-EN-IEC 60079-10-1 behandelt de classificatie van gebieden waar zich gevaren met een brandbaar gas of brandbare damp kunnen voordoen, en kan als zodanig worden gebruikt om de juiste keuze en installatie van materieel voor toepassing in gevaarlijke gebieden mogelijk te maken.

 

 

Een explosiegevaarlijk gebied kan in de volgende gevarenzones worden ingedeeld:


 

Zone Omschrijving
0 een explosief gasmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig
1 kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel onder normaal bedrijf is groot
2 kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel is gering en slechts gedurende korte tijd
20 een explosiegevaarlijke stofwolk is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig
21 kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk onder normaal bedrijf is groot
22 kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk is gering en slechts gedurende korte tijd

De indeling van de gevarenzone voor gasontploffingsgevaar is genormeerd in EN-IEC 60079-10-1. Voor stofontploffingsgevaar is er een apart deel, te weten EN-IEC 60079-10-2. Voor Nederland is aanvullend een Nederlandse Praktijk Richtlijn beschikbaar, als hulpmiddel bij het uitvoeren van de risico analyse: NPR 7910 deel 1(gasontploffingsgevaar) en deel 2(stofontploffingsgevaar).

Explosiegevaarlijk gebied dient voor werknemers duidelijk te worden gekenmerkt met een waarschuwingsdriehoek welke in zwart de tekst “Ex” op een gele achtergrond bevat.
Explosieveilig materieel wat door fabrikanten volgens de ATEX richtlijn geschikt is gemaakt voor toepassing in explosiegevaarlijk gebied, wordt gekenmerkt met het communautaire ‘Ex’ logo in een zeskant. Bij het laatstgenoemde kenmerk geldt er geen plicht tot gele achtergrond.